دانشکده علوم انساني و اجتماعي
پايان‌نامه دوره کارشناسيارشد در رشته پژوهش علوماجتماعی

موضوع:
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت
(مطالعه موردی: شهر مریوان)
استاد راهنما:
دكتر صادق صالحی

استاد مشاور:
دکتر غلامرضا خوش فر
نگارش:
سامان چوپانی
شهریور ماه 1392
پس از سپاس خدای منان، اکنون که نگارش این پژوهش به پایان آمد، به مصداق «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزّ و جلّ» از زحمات بی‌شائبه استاد راهنمای فرهیخته و اندیشمندم «دکتر صادق صالحی» که در تمامی مراحل نگارش این پایان‌نامه راهنما و راهگشای بنده بودند، تشکر می‌نمایم. همچنین، از استاد مشاور بزرگوارم «دکتر غلامرضا خوش فر» که در اتمام و اکمال پایان‌نامه مرا یاری کردند، سپاسگذارم.
ضمناً از دوست گرامیم «آقای سید مهدی پنج تنی» که در تمامی مراحل پایان نامه مرا یاری کردند تشکر می نمایم.
تقدیم به
پدر و مادر گرامیم
و
همسر عزیزم
چکیده
پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه‌ها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله‌ها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی هستند، مواجه باشیم. این زباله‌ها اگر به صورت مطلوب مدیریت نشوند هم برای انسان و هم برای محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. از آنجا که فرآیند جمع‌‍آوری و ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها سبب آلودگی محیط‌زیستی خطرناکی می‌شود، لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. اجرای این شیوه ها و رعایت استاندارد ها به عواامل متعددی بستگی دارد که عوامل اسانی از جمله عوامل بسیار مهم در این زمینه می باشد. لازمه اجرای این شیوه های صحیح و رعایت استانداردها توسط عوامل انسانی از جمله نیازمند نگرش و رفتار مطلوب زیست محیطی محیطی نسبت به پدیده بازیافت می باشد. بنابراین، در تحقیق حاضر نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر مریوان پرداخته شده است. براساس نظریات موجود و پیشینه‌های تجربی مدلی نظری طراحی گردید. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در مجموع 400 پرسشنامه تكميل و جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن با رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. بین جنسیت پاسخگو با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. همچنین بین وضعیت تأهل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست نیامد. بین سطح تحصیلات با رفتار بازیافت نیز رابطه معناداری وجود ندارد. با این وجود، متغیر متوسط درآمد خانوار با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت را نشان می‌دهد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نوع شغل با رفتار بازیافت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 19 درصد از واریانس متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به بازیافت و پارادايم نوين اكولوژيكي) تبیین شده است. در واقع، ضریب تأثیر پارادایم نوین اکولوژیکی 142/0و برای متغیر نگرش نسبت به بازیافت 465/0 می‌باشد.
واژگان کلیدی: رفتار بازیافت، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط‌زیستی، پارادایم نوین اکولوژیکی، شهر مریوان.
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول )کلیات تحقیق(
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسأله و اهمیت آن4
1-3- اهداف تحقیق6
1-3- سؤالات تحقیق7
فصل دوم )پیشینه تجربی تحقیق(
2-1- مقدمه9
2-2- پیشینه خارجی9
2 – 3- پیشینه داخلی34
2-4- جمع‌بندی پیشینه تجربی تحقیق42
فصل سوم )پیشینه نظری تحقیق(
3-1- مقدمه45
3-2- پیشینه نظری تحقیق45
3-2-1- مدل خطی US اولیه46
3-2-2- مدل رفتار محیط‌زیستی مسئولانه48
3-2-3- مدل چندگانه: مدل انگیزه، توانایی، فرصت و رفتار50
3-2-4- مدل جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی51
3-2-5- مدل یکپارچه نگرش و انتخاب رفتار52
3-2-6- پارادايم جديد زيست محيطي55
3-3- چارچوب نظری تحقیق61
3-4- مدل نظری تحقیق63
3-5- فرضیات تحقیق64
فصل چهارم )روش شناسی تحقیق(
4-1- مقدمه66
4-2- روش تحقیق67
4-3- واحد تحلیل68
4-4- جامعه آماری68
4-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه68
4-6- نحوه ی جمع‌آوری داده‌ها:70
4-7- روایی و پایایی ابزار:71
4-8- مفهوم سازی73
4-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق73
فصل پنجم )یافته های تحقیق(
5-1-مقدمه80
5-2- بخش اول: توصیف داده ها80
5-2-1- ویژگی های جامعه آماری81
5-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن81
5-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس82
5-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل83
5-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات84
5-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال85
5-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق87
5-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت87
5-2-2-2- رفتار بازیافت92
5-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی94
5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها100
5-3-1- آزمون فرضیات101
5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول)101
5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم)102
5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت102
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم)103
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم)105
5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره106
5-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت107
5-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت109
5-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق111
5-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته112
5-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته113
فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(
6-1- مقدمه115
6-2- نتیجه گیری116
6-3- پیشنهادات122
6-4- محدودیت‌ها123
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق74
جدول(2-4): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌76
جدول(3-4): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی77
جدول (4-4): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت78
جدول شماره(6-4): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق72
جدول شماره(5-4): نام خوشه ها و مناطق نمونه69
جدول شماره (1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن81
جدول شماره (2-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره (3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل83
جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات84
جدول شماره (5-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال85
جدول شماره (6-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق87
جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق87
جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت88
جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت92
جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP)95
جدول شماره (11-5): ضریب اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP) با رفتار بازیافت101
جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت102
جدول شماره (13- 5 ): ضریب اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي با نگرش نسبت به بازیافت102
جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت103
جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت105
جدول(16-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون107
جدول (17-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت107
جدول(18-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت108
جدول(19-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون109
جدول (20-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت109
جدول(21-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت110
جدول شماره (22-5): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (23-5): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (24-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (25-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (26-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (27-5): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته113
• فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه توليد زباله به يكي از معضلات اساسي محيط‌زيستی تبديل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محيط‌زيستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون1، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].
مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)
فرآيند بازيافت، علاوه بر رفع مشكلات مذكور مي تواند موجب كاهش ميزان زباله توليدي، كاهش مصرف منابع طبيعي و در نهايت موجب كاهش فضاي مورد نياز جهت دفن زباله شود. عمليات بازيافت به علت دارا بودن فوايد بهداشتي و اقتصادي به عنوان يك استراتژي خاص در مديريت مواد زايد جامد به حساب مي آيد كه در تنظيم برنامه هاي زيست محيطي از اهميت ويژه اي برخورداراست (اردبيليان و همکاران،1386: ص3). از آنجايي كه كاغذ، فلزات، پلاستيك و شيشه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار مي باشند، لذا اصول و موازين بهداشتي و اقتصادي ايجاب مي كند كه اين مواد با ارزش بدون مديريت صحيح وارد مراكز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتي كمپوست كردن مورد بازيافت قرار گيرند. يكي از مهمترين عوامل موثر در مديريت مواد زائد، ميزان مشاركت مردمي است از طرفي مشاركت مردم لازمه توفيق هر برنامه بهداشتي است و بدون اين مشاركت برنامه ريزيهاي بهداشتي از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلي بررسي علاقه مندي عمومي و مشاركت مردم در برنامه هاي بازيافت بررسي نگرش و عقايد عمومي به موضوع مديريت مواد زائد و بازيافت مي باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقيت كامل در امر بازيافت غير از موارد فني نياز به همكاري مردم و مسئولين داشته و به شرايط فرهنگي جامعه بستگي دارد، چرا كه اولين و مهمترين قدم در امر بازيافت، جداسازي مواد زايد قابل بازيافت در محل توليد مي باشد. بنابراين، افزايش آگاهي مردم و تشويق آنان در زمينه جداسازي مواد زايد جامد، هم هزينه بازيافت مواد را كاهش مي دهد و هم باعث افزايش كيفيت برخي از مواد قابل بازيافت از جمله كاغذ مي گردد(همان: ص25).
1-2- بیان مسأله و اهمیت آن
افزايش روز افزون جمعيت و رشد و توسعه جوامع شهري و گسترش كلانشهرها، موجب شده است تا ميزان تولید مواد زاید جامد رو به فزوني نهاده و اين مسأله، به صورت يكي از معضلات و مشكلات بشر درآيد كه هم سلامت و هم محيط زيست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر اين، خطرات دفن بهداشتي زباله كه امروزه يكي از معضلات اساسي كشور به حساب مي آيد، به نوبه خود مي تواند سلامت جوامع بشري را تهديد نمايد. لذا داشتن برنامه هاي مدون بهداشتي و تدوين سياستي پايدار در زمينه جمع آوري، حمل و نقل، دفع و نيز جداسازي و بازيافت مواد زايد جامد و وضع قوانين قابل اجرا در اين خصوص، مي تواند جوامع بشري را از مشكلات ناشي از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهايي بخشد.
در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.
اهميت پژوهش در باب رفتارهای زيست محيطي طي دهه هاي گذشته افزايش يافته است (صالحی، 2010). اين موضوع همچنين نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسيعي از رشته هاي دانشگاهي را به خود جلب كرده است. حوزه هايي مثل آموزش، تجارت، جنگل داري، جغرافي، مهندسي، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي. در واقع، همان طور كه ردکلیف2 و بنتون3 مطرح كردند: «فاز جديد دغدغه زيست محيطي موجب شده كه دانشمندان اجتماعي، نقش وسيع تر، متفاوت تر و خلاقانه تري را براي علوم اجتماعي در مباحث زيست محيطي قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).
برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بين نگرش و رفتار نسبت به بازيافت و عوامل جامعه شناختی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه، شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. برای تحقق این هدف کلی، اهداف ویژه زیر مورد توجه قرار می گیرند:
1) شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله؛
2) شناخت نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله؛
3) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (4NEP) با رفتار بازيافت زباله؛
4) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (5NEP) با نگرش نسبت به بازيافت زباله؛
5) شناسایی رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت زباله؛
6) شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
7) شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
1-3- سؤالات تحقیق
1) رفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
2) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
3) رفتار بازیافت مردم برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
4) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
5) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و رفتار بازیافت وجود دارد؟
6) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و نگرش نسبت به بازیافت وجود دارد؟
7) چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟
• فصل دوم
پیشینه تجربی تحقیق

2-1- مقدمه
بررسی و مروری بر ادبیات در زمینه پژوهش، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد و لذا گام‌هایی استوارتر و مطمئن‌تر در جهت پیشبرد اهداف علمی خود بردارد. در این بخش از تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، مقالات منتشر شده در مجلات، سایت‌های معتبر خارجی و داخلی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه آورده شده است. در اینجا تحقیقات انجام شده به دو دسته تقسیم شده‌اند: تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی.

2-2- پیشینه خارجی
بست6 و مایرل7 (2013) در تحقیق خود تحت عنوان « ارزش ها، باورها نگرش ها : مطالعه تجربي در ساختار نگراني هاي زيست محيطي و مشاركت در بازيافت» در آلمان به بررسی رابطه بین ارزش ها، باورها و نگرش ها با رفتار بازیافت پرداخته اند. ایشان در اين مقاله، به صورت تجربي، ابعاد چهار مقياسي زيست محيطي متفاوتي را مورد بررسي قرار داده اند، همچنين روابط متقابل آنها، ويژگي متفاوتشان، و ارتباط نسبي آنها را با توضيح رفتار بازيافت، مورد مطالعه قرار داده اند. با استفاده از تجزيه و تحليل مسير سنتي و مدل سازي معادله ساختاري نهفته، ما ساختار سلسله مراتي ساختاري ارزش ها زيست محيطي، باورها و نگرش ها و مشاركت شان با توضيح رفتار بازيافت را امتحان كرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ها و باورهاي اوليه بر نگرش هاي عمومي تاثير داشته است.
مالمو8 (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « منزل تا راه پله به عنوان يك استراتژي براي بهبود رفتار بازيافت زباله هاي مواد غذايي – ارزيابي يك آزمايش تمام عيار» در سوئد به بررسی راههای بهبود رفتار بازیافت زباله پرداخته است. در این مطالعه، مقايسه بين دو گروه از خانواده ها در يك منطقه مسكوني چند خانواري براي بررسي اينكه چگونه اطلاعات شفاهي از طريق يك كمپين(دور ستپ) مي تواند رفتار بازيافت زباله هاي مواد غذايي خانوار ها را از يك نقطه نظر كيفي و كمي، تحت تاثير قرار دهد. رفتار منبع جدايي از طريق وزن كردن تمام زباله هاي مواد غذايي و مواد خشك قابل بازيافت بطور هفتگي و همچنين مواد اضافي باقي مانده كه در طول دوره زماني 104 هفته به وجود آمده اند و همچنين تحليل تركيب مواد بازمانده نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. معرفي كردن منبع و جدايي هر دوي آنها از زباله هاي مواد غذايي، براي توليد بيو گاز(گاز زيستي) بطور قابل توجهي، توليد مواد غذايي باقيمانده در كل منطقه را كاهش داد. يك توليد ميانگيني از 72% و 700گرم، خانوارها، هفته موادغذايي باقي مانده جمع آوري شده خانوارها بطور جداگانه اي در ميان خانوارها ترتيب يافت شد. تفاوت آماري ميان دو گروه از نظر آماري معني دار نبود. چهار تحليل تركيب زباله ها نشان مي دهد كه ميزان ميانگيني منبع جدا از زباله هاي مواد غذايي بالاتر بوده و ميزان مواد هم جور در بخشي زباله هاي مواد غذايي در ميان خانوارهايي كه اطلاعات شفاهي وجود داشته است پايين تر بوده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که يك كاهش در نسبت منبع جدايي زباله هاي مواد غذايي در ميان خانوارها كه اطلاعات شفاهي را دريافت مي كند وجود داشت كه نشان ميد هد، كمپيني از منزل تا راه پله، دوام كمتري دارد. هيچ نشانه اي از افزايش ميزان منبع جدا و يا كاهش ميزان مواد ناجور در ميان مواد خشك بازيافت وجود نداشت. محقق در نهایت در خصوص نتایج تحقیق نكات برجسته ای را عنوان می دارد که عبارتند از:
1-در زدن خانه ها براي افزايش منبع جداسازي زباله هاي موادغذايي مورد استفاده قرار گرفت.
2- در طول دوره ارزيابي، در زدن ديگر اثرات قابل توجهي به همراه نداشت.
3- سهولت براي جدايي منبع زباله هاي موادغذايي در داخل خانوارها بايستي مورد رسيدگي قرار گيرد.
هوسادا9 (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « تجزيه و تحليل مرتب سازي نوع و بازيافت زباله هاي خانگي» با یک رویکرد نئو دیکاردویی در شهر توکیو به بررسی بازیافت زباله های خانگی پرداخته است. به نظر محقق، يكي از جالب ترين ويژگي ها، اما مشكل ساز در بازيافت روزانه زباله هاي خانگي، مخلوطي از انواع مختلف زباله ها و تخريب مواد بازيافت شده، ناشي از تركيب انواع مختلف زباله هاي خانگي مي باشد.اين مورد اغلب در بازيافت موادي همچون كاغذهاي استفاده شده پلاستيكها و غيره ديده مي شود. اين مقاله به تجزيه اين جنبه مي پردازد و نشان مي دهد كه چگونه شكل گيري قيمتها و سطوح فعاليت در يك اقتصاد رو به رشد بلند مدت با استفاده از يك نوع مدل نئوريكاردويي توليد صورت مي گيرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاييد شده است كه يك تعادل بلند مدت تحت مفروضات معقول وجود دارد. اين نيز نشان داده شده است كه چگونه ميزان مرتب سازي انواع زباله ها متفاوت، درجه منابع قابل بازيافت و همچنين قيمتها را تحت تاثير قرار مي دهد.
هال10 و کینز11 (2012) در مقاله خود با عنوان «فهم عادي سازي رفتار بازيافت و پيامدهاي آن بر رفتار وابسته و طرفدار محيط زيست: مروري بر هنجارهاي اجتماعي و بازيافت» به بررسی رابطه بین هنجارهای اجتماعی و رفتار بازیافت پرداخته اند. اين مقاله به بررسي درك ما از رفتار بازيافت در زمينه عادي سازي رو به افزايش آن در انگلستان مي پردازد. همچنین ایشان به بررسي تاريخچه اخير بازيافت مواد خشك (بازيافت مواد خشك از جمله، كاغذ، شيشه، پلاستيك و قوطي) مي پردازد و همچنين به طرح سوال هايي ماننند اینکه تا چه اندازه با نيان سياست محيط زيست و فراهم كردن تسهيلات به مقدار زياد براي بازيافت ، رفتار مردم را تحت تاثير قرار داده است، پرداخته است. در این بررسي، مدارك براي بازيافت، هنجاري را مد نظر قرار داده و به بررسي اينكه هنجارها، عادات و هويتها چه تاثيراتي بر رفتار بازيافت دارند، پرداخته اند. سپس به بررسي آموزه هايي كه از اين شواهد و مدارك براي استفاده از عادي سازي رفتار بازيافت در تحت تاثير قرار دادن افراد بيشتر براي بازيافت و اتخاذ ديگر رفتارهاي پايدار بدست مي آيد پرداخته شده است. نتايج بدست آمده مقاله از اين قرار است كه برخي شواهد و مدارك حاكي از حضور شواهدي در رويكرد هاي مذاخله براي تاثير قرار دادن رفتارهاي حامی محيط زيست وجود دارد. در واقع ایشان به این نتیجه رسیده اند که هنجارهای اجتماعی، رفتارهای زیست محیطی و رفتار بازیافتی را تحت تأثیر قرار می دهند.
یاو12 (2012) در مطالعه خود با عنوان «مشاركت ذینفعها در بازيافت زباله در محيط هاي مرتفع» معتقد است که تاثير بازيافت زباله ها به طور تنگاتنگي با پايداري محيط زيستي يك شهر ارتباط دارد. همچنین باور دارد که بازيافت زباله ها، نياز تعامل ذینفعان براي موفقيت آن دارد. بررسي عوامل تعيين كننده رفتار بازيافت زباله ها به سياست گذاران براي فرمول بندي طرح هاي ارتقاي بازيافت بطور موثري كمك مي كند. در حاليكه بسياري از پيشينه تحقيق ها عوامل موثر بر بازيافت زباله ها را در مسكن سازي كم متراكم روبه رشد، را مورد مطالعه قرار داده است، در اين مقاله تعيين مقدار بازيافتي جمع آوري شده، در 122 املاك مسكوني در شهر هنگ كنگ با استفاده از مجموعه اي از داده ها جمع آوري شده ، مورد بررسي واقع شده است. درآمد خانوارها، سن ونهاد طرح هاي پاداشي منظم، براي داشتن ارتباط مثبت با مقدار و حجم مواد بازيافتي جمع آوري شده، تاسيس شده اند. نتايج تجزيه و تحليل اين مطالعه تجربي نشان مي دهد كه يك سيستم مبتني بر كف، تسهيلات تفكيك زباله به خودي خود براي ترويج موثر بازيافت زباله هاي خانگي نمي تواند افزايش يابد. ایشان با توجه به نتایج تحقیقشان در نهایت پیشنهاد می کند که براي مقابله با مشكل زباله براي توسعه پايدار شهر، مكان هايي بايد به آموزش هاي زيست محيطي بيشتر و مشوق هاي اقتصادي بيشتري ايجاد شود.
کوین13 و همکاران (2012) در مقاله خود به بررسی بازیافت کاغذهای اداری پرداختند. ایشان در این مقاله به بررسي تاثيرات نزديكي ظروف كاغذهاي اداري بازيافت شده و بازيافت نشده توسط 25 كارمند پرداخته اند. يك ظروف براي كاغذهاي قابل بازيافت فراهم شد. و سطل هاي بازيافت روميزي پي درپي در سراسر اداره و مكان هاي آموزشي كه از طرح چند گانه استفاده مي كردند ارائه شد.تنها 28 درصد از كاغذها و ظرفهاي مركزي بازيافت شدند اما وقتي كه ظرف هاي بازيافت در مجاورت شركت كنندگان قرار داده شدند، 85 تا 94 درصد تمام كاغذهاي قابل بازيافت، بازيافت شدند. ارزيابي هاي بعدي، چندين ماه انجام شدند و بعد از 7 ماه قرار دادن ظروف كاغذهاي بازيافت، نشان داد كه 84 تا 98 درصد كاغذهاي بازيافت شده اند. فراهم كردن ظروف روميزي براي بازيافت كاغذها، يك رويكرد مقرون به صرفه با نگهداري طولاني مدت و بقاي برنامه بود.
نومنه14 (2011) نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به بازیافت و مصرف مسئولانه از نظر اجتماعی و همچنین تأثیر اخلاق مذهبی و اخلاق پولی بر آن‌ها را مورد مطالعه قرار داده است. وی معتقد است که بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی را می‌توان به شیوه زندگی مصرف‌کننده مرتبط دانست و سبک زندگی پایدارتر بدون تغییر در نگرش و رفتار مصرف‌کننده نمی‌تواند حاصل گردد. در این تحقیق وی از مقیاس مصرف از نظر اجتماعی مسئولانه15 (SRC) ، مقیاس خرید و دفع از نظر اجتماعی مسئولانه16 (SRPD) وب، مور و هریس (2007) بهره گرفته شده است. مقیاس (SRC) دارای سه بعد: 1)خرید کردن از نظر اجتماعی مسئولانه شرکت‌ها، 2) بازیافت کردن و 3) اجتناب و کاهش استفاده از محصولات مؤثر بر محیط‌زیست می‌باشد. نتایج حاصل نیز نشان داده است که دینداری یکی از عوامل مهم و اصلی در تمام سه بعد (SRC) می‌باشد. مصرف‌کننده مذهبی‌تر احتمالاً از شرکت‌هایی که از CSR حمایت می‌کند، خرید می‌کند. به‌عنوان مثال، از شرکت‌هایی که به نیازمندان کمک می‌کند و از قربانیان بلایای طبیعی حمایت می‌کند، و یا از خرید محصولات شرکت‌هایی که علیه اقلیت‌ها تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند، اجتناب می‌کند. اعتقادات مذهبی نیز رفتار بازیافتی مصرف‌کننده را بالا ببرد. مصرف‌کننده مذهبی‌تر حمایت بیشتری از فعالیت‌های بازیافتی خواهد کرد. دینداری نیز تمایل مصرف‌کنندگان برای خرید و استفاده از محصولات سازگار با محیط‌زیست بی‌خطر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. فعالیت‌هایی از قبیل استفاده از وسایل حمل‌ و نقل عمومی برای کمک به کاهش آلودگی هوا، اجتناب از محصولاتی که هوا و آب را آلوده می‌کند و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌هایی مانند برق و یا گاز طبیعی مورد تأیید آنها خواهد بود. از سوی دیگر، اخلاق پولی هیچ رابطه قابل‌توجهی را با ابعاد سه‌گانه SRC نشان نداده است.
افروز17 و همکارانش (2011) در مقاله خود، تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تولید زباله‌های جامد و تمایل به کاهش این‌گونه زباله‌ها در شهر داکا، بنگلادش» را مورد بررسی قرار داده‌اند. اطلاعات درباره تولید زباله و گرایش به کاهش آن، خصوصیات جمعیتی- اجتماعی و رفتار خانوارها نسبت به مدیریت زباله‌های جامد از طریق مصاحبه با 402 خانوار در شهر داکا به دست آمده است. مجموعاً 103 خانوار به‌طور منظم عمل بازیافت را انجام می‌دادند. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل غالب که ممکن است بر تولید زباله و گرایش خانوارها به کاهش زباله‌های جامد تأثیر بگذارد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داده که تولید زباله خانوارها در شهر داکا به‌طور معناداری به‌وسیله آگاهی‌های محیط‌زیستی، گروه‌های درآمدی به‌خصوص حقوق‌بگیران طبقه متوسط، و گرایش به جدایی تأثیر می‌پذیرد. عوامل معنادار برای گرایش به کاهش ضایعات الکترونیکی، شامل آگاهی محیط‌زیستی، گروه‌های درآمدی به‌ویژه طبقه متوسط، افراد جوان که بین 25 تا 35 سال بودند، و سهولت ذخیره‌سازی می‌شود. آنها بر این باورند که استقرار یک برنامه مدیریت زباله جامد می‌تواند استراتژی مؤثری برای اجرای مدیریت زباله در بنگلادش باشد. با این‌حال، برای اینکه این استراتژی موفق باشد، همکاری فعال بین پاسخگویان و بخش خدمات مدیریت زباله لازم به‌نظر می‌رسد. رفتار پاسخگویان نسبت به فعالیت‌های مدیریت زباله جامد بایستی مورد توجه قرار گیرد، همان‌طور که بایستی نتایج این مطالعه که معرف مهمی از نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به مدیریت پایدار زباله در شهر داکا است، مورد توجه قرار گیرد.
چیاه و فائو18 (2011) در مقاله‌شان به شناسایی عواملی که بر روی گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای حامی محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند، پرداخته‌اند. از بین 600 پرسشنامه خود پاسخ‌دهنده‌ای که بین دانشجوبان یکی از دانشگاه‌های بزرگ استرالیا توزیع شده بود، مجموعاً 256 پرسشنامه جمع‌آوری شده و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که سه عامل تحصیلات محیط‌زیستی، عوامل درون‌شخصی و جهت‌گیری ارزشی همبستگی شدیدی با نگرش نسبت به محصولات حامی محیط‌زیست دارند. مصرف‌کنندگان با نگرش علاقه‌مند به محصولات حامی محیط‌زیست، بیشتر گرایش به محصولات محیط‌زیستی داشته‌اند. البته بین رابطه ذکر شده، متغیر واسط دیگری به نام ضرورت (نیاز به) کالا تشخیص داده شده است.
ابلیوتیس19 و دیگران (2010) به بررسی شیوه‌هایی پرداخته‌اند که والدین یونانی برای بالا بردن سطح آگاهی محیط‌زیستی فرزندان از آنها استفاده می‌نمایند. این پژوهش از طریق پرسشنامه (با سئوالات بسته)، در بین 435 والدین که کودکان‌شان در کلاس آخر مدرسه ابتدایی در منطقه شهری آتن تحصیل می‌کردند، انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده که والدین اهمیت آگاهی محیط‌زیستی را در رشد شخصیت فرزندان‌شان می‌پذیرند (6/98 درصد). آنها همچنین ادعا می‌کنند که اعمال روزانه‌شان به افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزاندان‌شان کمک می‌نماید (7/77 درصد). علاوه بر مشارکت دادن کودکان در طبیعت، والدین مورد مطالعه، بر عادت دادن فرزندان‌شان در تمیز نمودن اتاق خود تأکید کرده‌اند. نود درصد از والدین نمونه به فرزندان خود توصیه نموده‌اند که اتاق خود را تمیز نگه دارند. همچنین، اکثر والدین از برنامه‌های تلویزیونی برای افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزندان‌شان استفاده می‌کنند. همچنین نتایج نشان داده که سطح تحصیلات مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقدام والدین به شمار می‌آید. به‌علاوه، والدین جوان‌تر از 40 سال زمان بیشتری را صرف توضیح دادن به فرزندان‌شان درباره پیامدهای محیط‌زیستی رفتارها کرده‌اند. همچنین، والدین زن ادعا نموده‌اند که فعالیت‌های حامی محیط‌زیستی بیشتری را انجام می‌دهند.
مهمت‌اوغلو20 (2010) در مقاله خود با عنوان «عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست در خانه و محیط‌های تفریحی» نمونه‌ای از مردم نروژ را بررسی نموده است. در این مطالعه، وی داده‌ها را از یک نمونه 1004 نفری که شامل افراد بالای 18 سال سن بودند، جمع‌آوری کرده است. از شیوه پیمایش تلفنی ساخت‌یافته بهره گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به‌طور عمده به سئوالاتی در مورد ارزش‌های شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی، هنجارهای شخصی راجع به محیط‌زیست، تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست و ویژگی‌های جمعیتی- اجتماعی می‌شود. با بهره‌گیری از رگرسیون (SUR) همبستگی میان دو متغیر وابسته (تمایل به رفتار حامی محیط‌زیست در محیط خانه و محیط تفریحی) 453/0 نشان داده شده است. تحلیل استنباطی تحقیق نیز نشان داده است که هفت مورد از ده متغیر مستقل اثر قابل توجهی بر رفتار محیط‌زیستی در محیط خانه دارند. سه مورد از این متغیرها (سن، جهت‌گیری سیاسی و ارزش لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجارهای شخصی) رابطه مثبتی را با رفتار در محیط خانه نشان داده‌اند. مابقی متغیرها (درآمد، جنس و ارزش‌های بیرونی) اثر قابل توجهی بر رفتار در محیط خانه نداشته‌اند. از نتایج مربوط به رفتار محیط‌زیستی در محیط‌های تفریحی مشاهده شده که شش مورد از متغیرهای مستقل اثر قابل‌توجهی بر رفتار در محیط تفریحی داشته‌اند. دو مورد از این متغیرها (جهت‌گیری سیاسی و ارزش‌های لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (درآمد، جنس، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجار شخصی) رابطه مثبتی را با متغیر وابسته نشان داده‌اند. علاوه بر این، زنان تمایل بیشتری برای رفتار حامی محیط‌زیست در محیط‌های تفریحی نسبت به مردان داشته‌اند. سن، سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی و ارزش ارضاء بیرونی اثر قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند.
وانگ21 و همکارانش (2010) در تحقیقی «نگرش و رفتار ساکنان پکن نسبت به ضایعات الکترونیکی» را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ به بررسی خصوصیات افرادی که به بازیافت ضایعات الکترونیکی تمایل دارند و همچنین الگوی عمل‌شان پرداخته‌اند. آنها در بیان هدف خود عنوان کرده‌اند: مطالعات بسیاری درباره مسئولیت‌پذیری تولید‌کنندگان و یا سیاست‌های دولت‌ها در قبال ضایعات انجام شده، در حالی‌که، به رفتار افراد و نگرش‌شان کمتر توجه شده است. با بهر‌ه‌گیری از مدل رگرسیون لجستیک، مشخص گردیده که متغیرهایی مانند راحتی خدمات و وسایل بازیافتی، موقعیت ساکنان، عادات بازیافت و منافع اقتصادی چهار متغیر تعیین‌کننده در گرایش و رفتار ساکنان پکن در بازیافت ضایعات الکترونیکی به شمار می‌رود.
تیکا22 و دیگران (2010) در پژوهشی تحت‌عنوان «تأثیرات پیشینه تحصیلی بر آگاهی، سطح فعالیت‌ها و دانش محیط‌زیستی دانشجویان» نشان داده‌اند که تفاوت‌های بسیاری در بین دانشجویان براساس جنسیت وجود دارد. به‌علاوه، دانشجویان رشته‌های علوم‌زیستی نگرش مثبت‌تر و سطح بالاتری از دانش محیط‌زیستی داشته‌اند و در فعالیت‌های مربوط به طبیعت و حفظ آن مشارکت بیشتری داشته‌اند. برعکس، دانشجویان علوم مهندسی و اقتصاد نگرش منفی‌تری نسبت به محیط‌زیست نشان داده و نسبت به دانشجویان دیگر عادات حامی طبیعت کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داده که نگرش، کیفیت فعالیت‌های محیط‌زیستی و دانش درباره محیط‌زیست با یکدیگر همبستگی معناداری دارند.
زئوتمن23 و همکارانش (2009) درمقاله‌ای تحت‌عنوان «کنترل جریان ضایعات الکترونیکی: مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در دنیای در حال جهانی‌شدن»، وسعت ضایعات الکترونیکی در سطح جهانی را برآورد نموده، و به اثر سیاست‌هایی از قبیل افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در روند شکل‌گیری ضایعات لوازم الکترونیکی در آینده جهان پرداخته‌اند. در این مقاله آمده است که در ایالات متحده شیوه رایج و معمول، انهدام محلی است، در حالی‌که، مقدار زیادی از این ضایعات از امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن به چین و هند صادر می‌شود. انهدام محلی تحت شرایط کنترل‌شده در مناطق توسعه‌یافته کاهش یافته است و این امر به نفع صدور ضایعات الکترونیکی به مناطقی با قوانین محیط‌زیستی کمتر سخت‌گیرانه از قبیل غرب آفریقا تحقق می‌یابد، همین موضوع شرایط تهدیدکننده برای محیط‍‌زیست و سلامت عمومی را به دنبال خواهد داشت. این محققین معتقدند که گرچه بازیافت فلزات و مواد در یک اقتصاد جهانی پیشرفت جدیدی می‌باشد که بسیاری از دولت‌ها نیز آن را اجرایی کرده‌اند و قویاً در اتحادیه اروپا رواج پیدا کرده است اما صدور ضایعات نسبت به بازیافت آن‌ها برای‌شان ارجحیت دارد.
لاریجانی و یشودارا24 (2008)، تلاش نموده‌اند تا در تحقیق خود نگرش محیط‌زیستی معلمان مدارس ابتدایی در مؤلفه‌های مختلف را مطالعه و بررسی کنند. در واقع، آنها درصدد بوده‌اند که وجود تفاوت نگرش معلمان ابتدایی ایرانی و هندی را تأیید کنند. در مجموع، 1000 معلم (500 نفر هندی، 500 نفر ایرانی) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقیاس نگرش محیط‌زیستی (TEAS) که توسط حسن تاج در سال 2001 طراحی شده است، برای سنجش سطح نگرش در هر یک از مؤلفه‌ها به کار گرفته شده است. این مؤلفه‌ها شامل سلامتی و بهداشت، حیات‌وحش، جنگل‌ها، آلوده‌کننده‌ها، انفجار جمعیت و نگرانی‌های محیط‌زیستی است. داده‌های مربوط به نمونه هند در شهر میسور و داده‌های مربوط به نمونه ایران در شهر همدان گردآوری شده است. از آزمون آنووا برای یافتن معناداری تفاوت بین معلمان هر دو کشور و همچنین معلمان مرد و زن استفاده کرده است. نتایج نشان داده که معلمان ایرانی نگرش مطلوب‌تری در تمام مؤلفه‌ها به جز حیات‌وحش دارند. تنها در مؤلفه حیات‌وحش، معلمان هندی نگرش مطلوب‌تری در مقایسه با همتایان ایرانی خود داشته‌اند. معلمان مرد و زن در اغلب مؤلفه‌ها به‌جز انفجار جمعیت و نمره نگرش کلی از یکدیگر متفاوت بوده‌اند. به‌علاوه، آنها بر آموزش محیط‌زیستی تأکید داشته‌اند. محققین ادعا کرده‌اند که از دلایل نگرش مثبت‌تر هندی‌ها به حیات‌وحش ممکن است به مذهب و ارزش‌های هندی مرتبط باشد، مانند مسایل مربوط به کشتار گاو و موارد بسیاری دیگری که در میان ایرانیان به‌عنوان مسئله شناخته نمی‌شود و علاوه‌بر آن، خوردن گوشت و عادات غذایی که به حوزه فرهنگ مربوط می‌شود.
پیتیکاینین25 (2007) در پژوهش خود دلیل اینکه مردم تلفن‌های همراه قدیمی‌شان را بازیافت می‌کنند، را بررسی نموده است. در این پژوهش نظریه‌هایی درباره رفتار محیط‌زیستی (مانند نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده) برای ایجاد یک چارچوب نظری ارائه شده و بر اساس آن پرسشنامه تهیه گردیده است. پرسشنامه‌ها – در مجموع، 58 پرسشنامه- در سه شهر فنلاند (هلسینکی، تورکو و لاپیینرانتا) تکمیل شده‌ند. گرچه این مطالعه به صورت کمی صورت گرفته، اما به شدت توسط تحلیل کیفی مورد حمایت قرار گرفته است. به‌عبارتی، شرح موضوعات تا حدود زیادی به‌صورت کیفی انجام شده است. نتایج نشان داده است که بسیاری از تلفن‌ها در خانه‌ها ذخیره می‌شوند، تنها 5 نفر تلفن‌شان را بازیافت کرده‌اند. معمولاً تلفن‌ها به‌عنوان تلفن یدکی نگه داشته می‌شوند، به‌علاوه، آنها عدم اطلاع درباره امکان بازگرداندن تلفن استفاده شده را، دلیل بازیافت نکردن تلفن‌های خود اعلام کرده‌اند. اکثر پاسخگویان بازیافت تلفن همراه را بااهمیت دانسته‌اند. ده پاسخگو که درباره جریان‌های اخیر بازیافت در فنلاند توسط نوکیا و صندوق جهانی طبیعت26 شنیده بوده‌اند، نظرشان نسبت به بازیافت مثبت بوده است. در واقع، کسب اطلاعات کاربردی درباره بازیافت تلفن همراه، به‌عنوان مثال، از طریق اینترنت و رسانه‌های جمعی، درصد بازیافت را می‌تواند افزایش دهد. غیربازیافت‌کنندگان اغلب زنان و افراد بالای 50 سال بوده‌اند. در نهایت، دو سئوال که نیاز به مطالعه بیشتر دارند، مطرح شده است: بهترین روش اطلاع‌رسانی به مردم و بررسی محدودیت‌هایی که مردم در جریان بازیافت تلفن همراه با آن مواجه می‌شوند، چه چیزهایی هستند.
کیپربرگ27 (2007) عوامل مؤثر بر بازیافت خانوار در نروژ را بررسی نموده و نتایج آن را با تحقیقات مشابهی که در ایالات متحده منتشر شده است، مقایسه کرده است. این مقایسه بر اهمیت نسبی هزینه‌های کاربر در دفع زباله، برنامه‌های بازیافت جامعه، و عوامل اجتماعی و اقتصادی متمرکز می‌باشد. هر دو تحقیق بر روی موارد خاص، و در سطح خانواده انجام شده‌اند. رفتارقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید