پایان نامه

c (3652)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پاياننامه دوره كارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي(گرايش مطالعات جوانان) موضوع: رسانه مدرن و برساخت هویت: کانالهای ماهوارهای کردی و هویت قومی کردهای ایران استاد راهنما: دكتر احمد رضایی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3663)

گروه : روانشناسی پايان نامه جهت دریافت کارشناسي ارشد (M.A) روانشناسی بالینی عنوان : اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه استاد راهنما : دکترمختارعارفی نگارنده : محمدنظرآبادی پاییز 1393 پروردگارا… براندیشه ام پاکی، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3653)

دانشكدهي‌ علوم انساني و اجتماعي پايان نامه دوره دکتري تخصصي (Ph.D) در رشته بررسي مسائل اجتماعي ايران موضوع: شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3664)

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي روانشناسی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان ارتباط بین سبکهای هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3654)

دانشگاه يزد دانشکده علوم اجتماعي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد جامعه ‌شناسي آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی استاد راهنما: دکتر مهناز فرهمند استاد مشاور: دکتر آرش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3665)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (هرمزگان) پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد”MA”رشته :روانشناسی گرایش:بالینی موضوع : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3655)

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعي عنوان: بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3666)

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی به کوشش سهیلا سعیدنیا استاد راهنما: دکتر فریده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3656)

دانشگاه پيام نور پايان‌نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي گروه علوم اجتماعي عنوان پايان‌نامه: بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392 سودابه محرمي استاد راهنما: دکتر امير Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3667)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت Read more…

By 92, ago